Podpora přirozeného rozvoje řeči u dětí - primární logopedická prevence

Termín konání: 11. 2. - 2. 5. 2019, 08:00 - 16:00 hod.
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
Městský úřad Břeclav, zasedací místnost
Kontaktní osoba

PaedDr. Magda Sudková,  tel. +420 603 867 660 email: sudkova@sssbrno.cz, tel. 603 867 660

Studium je určeno pedagogickým pracovníkům, kteří se v rámci výkonu své profese a v kontextu školního vzdělávacího programu věnují řečové výchově, podpoře komunikační kompetence dětí a primární prevenci narušeného vývoje dětské řeči.
Kritériem pro výběr uchazeče je doklad o odborné kvalifikaci pro přímou pedagogickou činnost (zákon č. 563/2004 Sb., v platném znění) učitele nebo vychovatele a písemný souhlas ředitele školy s realizací pedagogické praxe frekventanta kurzu.
Obsah (40 hodin teorie a 20 hodin praxe):
- logopedie, systém logopedické péče v ČR,
- vývoj řeči a podmínky jeho správného vývoje,
- patologie ve vývoji řeči a pedagogická diagnostika spojená s diferenciací odchylek od běžného vývoje řeči,
- metodické postupy v logopedické prevenci, logopedické pomůcky a hry,   
- logopedická diagnostika v praxi - praktická část v MŠ.

Ukončení studia: Kurz je podmíněn alespoň 75% účastí. Studium je ukončeno závěrečným pohovorem a rozborem kazuistiky, kterou absolvent zpracuje na základě pedagogické praxe zaměřené na provádění aktivit v oblasti logopedické prevence. Úspěšným absolventům bude vydáno osvědčení, které je opravňuje k výkonu činnosti logopedického asistenta podle čl. IV. písmeno c) Metodického doporučení č.j. 14712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství.

Akce je určena MŠ, 1. stupeň ZŠ

Poslední novinky

Termín konání: 25. 1. 2019, 09:00 - 14:00 hod.
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
Hodonín, Horní Valy 2
Termín konání: 30. 1. 2019, 9:00 - 15:00 hod.
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
Břeclav, nábř. Komenského 1126/1, SPŠ E. Beneše
Termín konání: 11. 2. - 2. 5. 2019, 08:00 - 16:00 hod.
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
Městský úřad Břeclav, zasedací místnost
Termín konání: 28. 2. 2019 – 14. 6. 2019, 08:00 - 15:00 hod.
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
Hodonín, Horní Valy 2

30x30_facebook_icon.png