Ohrožené dítě a jeho včasná detence ve školním prostředí

Termín konání: 25. 04. 2019, 8:30 - 15:30 hod.
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
Brno, Hybešova 15
Kontaktní osoba

Mgr. Monika Součková : +420 543 426 038, souckova@sssbrno.cz

Definice „ohroženého dítěte“ - příznaky a projevy
Potřeby dítěte a jejich naplňování v rodině – základní psychické potřeby dítěte, význam sociálního prostředí dítěte pro saturaci základních psychických potřeb dítěte, funkční vs. dysfunkční rodina s důrazem na rizikové faktory, rizikový rodič a rizikové dítě, psychická deprivace dítěte, jak ji rozpoznat.
Právní aspekty „ohroženého dítěte“ – Listina základních práv a svobod, Úmluva o právech dítěte, Zákon o sociálně-právní ochraně dětí, trestněprávní úprava týrání, zneužívání a zanedbávání, právní normy upravující oprávnění a povinnosti pedagogů ve vztahu k případu ohroženého dítěte.
Monitorování ohrožených dětí – metodické doporučení.
Následná péče o ohrožené děti a síť odborné pomoci – sociálně-právní ochrana dítěte, úloha zdravotnických pracovníků, školní poradenské pracoviště, klinický psycholog, NNO – neziskové organizace.

Poslední novinky

Tyto studijní programy jsou určeny pedagogickým pracovníkům a jsou zaměřené jak na získání odborné kvalifikace, tak na prohloubení profesních znalostí ve vybraném oboru.

Nabízíme školám a školským zařízením metodickou podporu v oblasti řízení a v oblasti pedagogického vedení.

Termíny konání: 31. 10. 2019, 9:00 - 13:00 h.
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
Brno, Hybešova 15
Termíny konání: 25. 10. 2019, 9:30 - 14:30 h.
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
Brno, Hybešova 15
Termíny konání: 14. 11. 2019, 9:00 - 13:00 h.
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
Brno, Hybešova 15

30x30_facebook_icon.png