V rámci projektu iKAP JMK II je naším úkolem zajištění realizace dvou klíčových aktivit. První z nich je zaměřena na podporu managementu škol, druhá se týká vzdělávání v oblasti inkluze.

 

Profesní rozvoj managementu škol

Cílem této projektové aktivity je podpora ředitelů škol v oblasti řízení školy. Byly vytvořeny 2 skupiny ředitelů škol – služebně mladších (do 5 let ve funkci) a služebně starších (nad 5 let ve funkci). Pro obě slupiny jsme sestavili program, jehož obsah vychází z výsledků dotazníku pro ředitele. Můžeme proto říci, že tento program jsme vytvořili na míru potřebám ředitelů

V rámci vzdělávacího programu se ředitelé setkají s odborníky na témata z veřejné i soukromé sféry. Pod vedením zkušených mentorů, koučů či poradců se ředitelé budou věnovat také tématům, která mají přesah do jejich každodenní praxe nebo budou mít možnost individuální podpory vzhledem k potřebám jejich školy. V rámci tohoto programu bude nabízena také praxe v podobě návštěv inspirativních škol a firem.

Pro každou skupinu bude zorganizována Metodická poradna, která ředitelům nabídne pomoc s řešením různých situací souvisejících s řízením školy. 

Zájem o tento vzdělávací program byl mezi řediteli skutečně velký, zapojilo se do něj 52 ředitelů nebo jejich zástupců, a další budou z kapacitních důvodu zařazeni do programu realizovaného v příštím roce. To je dobrá zpráva i pro ty vedoucí pracovníky škol, kteří měli zájem se prvního běhu vzdělávacího programu zúčastnit, ale nemohli, ať už z kapacitních, či jiných důvodů. 

 

Vzdělávání pracovníků škol v oblasti inkluze

Cílem této aktivity je podpořit pedagogické pracovníky středních škol, kteří pracují s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. 

V rámci této aktivity jsme do konce února zrealizovali šest vzdělávacích akcí, jichž se zúčastnilo 170 pedagogů nebo asistentů pedagoga. Jejich obsahem byly mimo jiné i různé aspekty komunikace s žáky se specifickými vzdělávacími potřebami, s jejich rodiči a s poradenskými pracovišti. Jednalo se o prakticky orientované vzdělávací akce, jejichž účastníci si mohli různé komunikační situace pod vedením zkušeného lektora vyzkoušet. 

V rámci této projektové aktivity budou v březnu probíhat další vzdělávací akce, a to pro asistenty pedagoga a také pro specialisty na krizovou intervenci.

Více po projektových aktivitách se dočtete na stránce projektu iKAP JMK II, kde naleznete také informace o kontaktních osobách.