Podrobný popis projektu "Profesní rozvoj MŠ"

Hlavním cílem projektu bylo posílit profesní rozvoj pedagogů mateřských škol v oblasti podpory polytechnického vzdělávání a současně umožnit pedagogům MŠ zapojit se do aktivit, které budou souviset s jejich osobnostním a sociálním rozvojem.

Díky projektům přeshraniční spolupráce s Rakouskem, Interkulturní vzdělávání dětí a dospělých a Interkulturní vzdělávání dětí, žáků a pedagogů, které jsme realizovali, se nám podařilo již dříve podpořit vzdělávání pedagogů MŠ v JmK, zejména v regionech Břeclav, Hodonín, Mikulov a Znojmo. Tato spolupráce s MŠ nás přesvědčila o tom, že pedagogičtí pracovníci MŠ mají aktivní zájem pravidelně čerpat metodická doporučení, sdílet a vyměňovat si dobré praxe a dále se vzdělávat v různých tématech. Proto jsme se rozhodli zpracovat projekt, který by podpořil další vzdělávání pedagogů MŠ.

Jako nosné téma pro tento projekt jsme si vybrali vzdělávací programy na podporu polytechnického vzdělávání. Uvědomili jsme si, že předškolní vzdělávání je důležitou součástí počátečního vzdělávání, které vyžaduje specifickou připravenost pedagogických pracovníků. Bez aktivní účasti na dalším vzdělávání by pedagogický pracovník nemohl zodpovědně plnit vzdělávací cíle, vycházející z kurikulární reformy. Další vzdělávání pedagogů MŠ je základním předpokladem k tomu, aby docházelo k rozvoji jejich profesních kompetencí.

Naší snahou bylo zvolené vzdělávací programy k podpoře profesních kompetencí pro pedagogy MŠ obohatit. Zvolili jsme pro pedagogy zajímavou formu podpory prostřednictvím exkurzí, stáží, výměny dobrých praxi, sdílení zkušeností a metodických setkání. Zorganizovali jsme proto stáže pedagogů v kvalitních MŠ. Snažili jsme se v rámci projektu podpořit šíření dobrých praxí a předávání zkušeností mezi jednotlivými MŠ. Podporovali jsme větší propojenost mezi teorií a praxí v oblasti  polytechnického vzdělávání.

Naším úmyslem bylo poskytnout pedagogům a vedoucím pracovníkům MŠ potřebné vědomosti a dovednosti, které pozitivně podpoří jejich profesní růst. U pedagogů jsme se zaměřili především na podporu v oblasti polytechnického vzdělávání. Vedoucí pracovníky jsme naopak podpořili v oblasti zvyšování řídících kompetencí.

Nabídli jsme pedagogům semináře o nových technikách ve výtvarné a polytechnické výchově. Zprostředkovali jsme zajímavé stáže na vybraných MŠ, aby pedagogové získali dobré zkušenosti a seznámili se s novými metodami výchovně vzdělávacího procesu. Snažili jsme se posílit schopnosti, které pedagog potřebuje ke své práci – didaktické schopnosti, pedagogický takt, stimulace žáků k tvořivé činnosti, expresivní schopnosti, organizační schopnosti a schopnosti sebereflexe.

Vedoucím pracovníkům jsme naopak nabídli vzdělání související s řízením a organizací MŠ, zejména nové metody a trendy řízení, manažerské dovednosti, řízení pedagogického procesu, kontrolní mechanizmy, motivační nástroje řízení, metodiky kontroly, řízení rizik a zásady projektového řízení.

Zároveň nás jako organizátory velmi těší, že se nám v rámci projektu podařilo podnítit navázání dobrých komunikačních vztahů mezi MŠ v JmK, které pokračují i po ukončení projektu. Tyto dobré komunikační vztahy vedou k vzájemné neformální spolupráci mezi jednotlivými MŠ, především k sdílení pedagogických zkušeností, dobrých praxí a dalšímu profesnímu růstu jednotlivých pedagogů.

Projekt byl realizován v období 1. 7. 2014 do 30. 6. 2015. Projekt neměl žádné projektové partnery. Projekt podpořil 850 účastníků, pedagogických pracovníků MŠ včetně vedoucích zaměstnanců v profesních dovednostech. V rámci projektu bylo v šesti klíčových aktivitách realizováno 50 vzdělávacích programů, 6 hospitací, Letní škola – „Manažerská kvalita“ a 8 metodických konferencí.

ICT _logolink OP VK

Informace o projektu

Kontakt

Manažer projektu:
PaedDr. Věra Hlavsová,
hlavsova@sssbrno.cz, tel.: 543 426 030

Koordinátor projektu:
Mgr. Ivo Prokeš,
prokes@sssbrno.cz, tel.: 543 426 037


30x30_facebook_icon.png