Výstupy projektu "Profesní rozvoj MŠ"

1. Polytechnické vzdělávání

20 jednodenních vzdělávacích programů vždy pro 12 účastníků.

Vzdělávací akce byly zaměřeny na tvořivou činnost s cílem rozvíjet znalosti o technickém prostředí, budou pomáhat vytvářet správné pracovní postupy a návyky a podporovat zájem o různé druhy netradičních materiálů a techniky jejich zpracování.

Cílem bylo poskytnout pedagogům MŠ potřebné vědomosti a dovednosti, které pozitivně ovlivní jejich profesní rozvoj v oblasti podpory polytechnického vzdělávání.

2. Stáže pedagogů

6 jednodenních hospitací pro učitele do vybraných MŠ vždy pro 10 účastníků.

Tyto hospitace umožnily pedagogům MŠ prezentovat výsledky své práce, získávat dobré zkušenosti a seznamovat se s novými postupy, způsoby a metodami výchovně vzdělávacího procesu MŠ.

Cílem bylo předávat si vzájemně zkušenosti, sdílet dobré praxe a posílit komunikaci mezi školami.

3. Osobnostní a sociální rozvoj

20 jednodenních vzdělávacích programů, každý pro 12 účastníků.

Programy byl zaměřeny na tyto oblasti vzdělávání:

 • komunikační dovednosti,
 • komunikace za pomocí ICT,
 • týmová spolupráce,
 • asertivní způsob jednání,
 • jak pracovat se stresem,
 • jak řešit konflikty,
 • prevence syndromu vyhoření,
 • psychohygiena,
 • sebepoznání,
 • práce s motivací,
 • webové prostředí a jeho využití.

Cílem bylo posílit vědomosti a dovednosti, které učitel potřebuje ke své pedagogické práci.

4. Zvyšování kompetencí vedoucích pracovníků

10 jednodenních vzdělávacích programů, každý pro 12 vedoucích pracovníků MŠ.

Programy byly zaměřeny na tyto oblasti vzdělávání:

 • školská legislativa,
 • hospodaření,
 • metody a způsoby řízení,
 • hodnocení,
 • využití ICT při práci ředitele školy.

Cílem klíčové aktivity bylo zvýšit kompetence vedoucích pracovníků MŠ v oblastech, které souvisí s řízením a organizací školy.

5. Letní škola

Pětidenní letní škola pro 30 ředitelek MŠ s názvem „Manažerská kvalita“ (3 programy pro 3 skupiny, 10 osob ve skupině).

Programy měly zaměření na hospodaření, školskou legislativu, manažerské dovednosti a nové metody řízení.

Cílem klíčové aktivity bylo podpořit manažerské kompetence vedoucích pracovníků MŠ.

6. Metodické konference

8 jednodenních metodických konferencí vždy pro 12 účastníků.

Jednotlivé konference byly obsahově zaměřeny na metodickou podporu polytechnického vzdělávání s dopadem do předškolního vzdělávání.

Cílem bylo poskytnout pedagogům MŠ potřebné vědomosti a dovednosti, které podpoří polytechnické vzdělávání v MŠ.

Informace o projektu

Kontakt

Manažer projektu:
PaedDr. Věra Hlavsová,
hlavsova@sssbrno.cz, tel.: 543 426 030

Koordinátor projektu:
Mgr. Ivo Prokeš,
prokes@sssbrno.cz, tel.: 543 426 037

Poslední novinky

Studia pro rok 2019 - 2020

Termín konání: 15. 05. 2019, 9.00 - 15.30 hod.
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
Brno, Hybešova 15
Termín konání: 19. 8. - 23. 8. 2019, 9.00 - 15.30 hod.
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
Brno, Hybešova 15
Termíny konání: školní rok 2019/2020, zahájení v říjnu 2019
Místo
Brno, Hybešova 15

30x30_facebook_icon.png