Všeobecné obchodní podmínky pro účast na akcích

1. Všeobecná ustanovení

Vydavatelem těchto Všeobecných obchodních podmínek (dále jen jako "podmínky") je Středisko služeb školám a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace, se sídlem Hybešova 15, 602 00 Brno, IČ: 60555980 (dále jen jako "pořadatel").

Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují smluvní vztah mezi pořadatelem vzdělávací akce, jejím objednatelem a jejím účastníkem.

Objednatelem se rozumí účastník nebo zaměstnavatel účastníka, který u pořadatele poptává účast na akcích. Osoba objednatele může být totožná s účastníkem.

Účastníkem se rozumí osoba, která se osobně zúčastní akce organizované pořadatelem dle těchto všeobecných obchodních podmínek.

Akcí se rozumí např. seminář, kurz, kvalifikační studium, webinář, konference, pracovní dílna, setkání apod.

2. Předmět plnění

Pořadatel se zavazuje za úplatu poskytnout a zajistit účastníkovi účast na akci. Objednatel se zavazuje zaplatit cenu stanovenou v podmínkách akce.

3. Přihlašování

Způsoby přihlašování:

Objednatel vyplní a odešle závaznou přihlášku prostřednictvím:

  • on-line formuláře,
  • e-mailu,
  • běžnou poštou na adresu pořadatele.

Podání přihlášky objednatelem je chápáno jako podání návrhu na uzavření smlouvy a potvrzení přihlášky pořadatelem je chápáno jako přijetí návrhu na uzavření smlouvy.

Pokyny pro přihlášení:

Na všechny akce je možné se přihlásit do data uzávěrky přihlášek, nedohodnou-li se pořadatel s objednatelem jinak.

V přihlášce je nutné uvádět pravdivě všechny požadované informace (titul, jméno, příjmení, datum narození, název zaměstnavatele (školy), popř. adresa bydliště účastníka a kontaktní údaje pro komunikaci (e-mail, telefon), které jsou nutné pro zpracování dokumentace akce.

Podáním přihlášky účastník zároveň souhlasí s tím, aby pořadatel shromažďoval a zpracovával poskytnuté osobní údaje v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů.

Přihláška může být zrušena pouze písemnou formou (za písemnou formu je považován také e-mail).

V případě zrušení nebo změny v propozicích akce ze strany pořadatele je o této skutečnosti účastník neprodleně informován prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v přihlášce.

Pořadatel si vyhrazuje právo z vážných a mimořádných důvodů:

  • odmítnout přihlášku zaslanou před termínem uzávěrky přihlášek z důvodu naplnění kapacity akce,
  • zrušit akci,
  • provést změnu v rozvrhu, místě a čase konání akce a personální změnu v lektorském obsazení akce,

O těchto skutečnostech pořadatel neprodleně informuje účastníky.

4. Cena a finanční podmínky

Odesláním přihlášky dle čl. 3 shora se objednatel zavazuje uhradit cenu za akci (dále jen „kurzovné“). Úplná výše kurzovného je stanovena v podmínkách příslušné akce.

Kurzovné hradí objednatel bezhotovostním převodem na základě řádného daňového dokladu vystaveného pořadatelem, ve výjimečných případech po dohodě s organizátorem hotově první den konání akce.

Pokud objednatel nezaplatí pořadateli kurzovné řádně a včas, má pořadatel právo požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1 % z kurzovného za každý den prodlení.

Kurzovné zaplacené před zrušením akce z důvodu na straně pořadatele bude objednateli vráceno v plné výši.

5. Storno podmínky

Veškeré změny přihlášek a případná storna přijímá pořadatel pouze písemně. Objednatel je po dohodě s pořadatelem oprávněn vyslat na akci jiného účastníka. Bezplatné storno je možné nejpozději do data uzavření přihlášek. Po tomto termínu je objednatel povinen uhradit pořadateli plnou cenu.

6. Odstoupení od smlouvy

Účastník nebo objednatel mají v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od smlouvy o účasti na akci odstoupit, a to do čtrnácti dnů od uzavření smlouvy. Odstoupení od smlouvy o účasti na akci musí být pořadateli odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.

Pro odstoupení od smlouvy o účasti na akci může účastník nebo objednatel využit vzorový formulář poskytovaný pořadatelem, jenž tvoří přílohu těchto všeobecných obchodních podmínek. Odstoupení od smlouvy o účasti na akci může účastník nebo objednatel zaslat na adresu sídla pořadatele. Pořadatel potvrdí účastníkovi nebo objednateli bez zbytečného odkladu v textové podobě přijetí odstoupení.

Účastník i objednatel berou na vědomí a souhlasí s tím, že v případě objednání účasti na akci, jejíž termín realizace je fixně stanoven pořadatelem a který by započal před uplynutím 14-ti denní lhůty pro odstoupení od smlouvy, nemají nárok na odstoupení od smlouvy dle odst. 1 tohoto článku. O této skutečnosti budou dodatečně informováni po přijetí objednávky ze strany pořadatele.

7. Doklad o účasti na vzdělávací akci

Po úspěšném absolvování akce, která je akreditována MŠMT, je účastníkovi vystaveno osvědčení. Podmínkou pro vystavení osvědčení je 80% - ní účast na vzdělávací akci a podpis účastníka na prezenční listině akce.

Po absolvování ostatních akcí může být účastníkovi na vyžádání vystaveno Potvrzení o účasti.

8. Organizační změny

Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu lektora, případně na zrušení akce z provozních či organizačních důvodů nebo při jejím nenaplnění. Pořadatel si vyhrazuje právo na drobné změny v programu při dodržení obsahové náplně tematického celku.

9. Závěrečná ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky v plném rozsahu nahrazují všechny předchozí.

Právní vztahy těmito všeobecnými obchodními podmínkami neupravené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a dalšími obecně závaznými právními předpisy.

Tyto všeobecné obchodní podmínky může pořadatel kdykoliv změnit a průběžně upravovat.

Tyto všeobecné obchodní podmínky vstupují v platnost dnem 1. 9. 2019.


příloha č. 1 - Formulář pro odstoupení od smlouvy dle nařízení vlády č. 363/2013 Sb. (*.docx)

Oznámení o odstoupení od smlouvy o účasti na vzdělávací akci

Adresát: Středisko služeb školám a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace, se sídlem Hybešova 15, 602 00 Brno, IČ 60555980, DIČ CZ 60555980

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o účasti na níže uvedené akci.
Specifikace akce (č. akce, název akce, datum a místo konání)

Jméno a příjmení účastníka

Podpis účastníka (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)

Datum

Pro více informací a další náměty můžete využít náš kontaktní formulář.

Poslední novinky

Nestihli jste s žáky probrat všechnu látku letošního školního roku? Připravili jsme pro Vás nabídku letních vzdělávacích kempů.

V období od 12. 3. 2020 do 11. 5. 2020 jsme pro vás zorganizovali téměř 100 webinářů, kterých se zúčastnilo celkem 1574 účastníků.

Tyto studijní programy jsou určeny pedagogickým pracovníkům a jsou zaměřené jak na získání odborné kvalifikace, tak na prohloubení profesních znalostí ve vybraném oboru.

Termín konání
15. 9. 2020, 13:30 - 18:30
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
Brno, Hybešova 15
Termíny konání
zahájení 6. 10. 2020, ukončení 25. 5. 2021
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
Brno, Hybešova 15

30x30_facebook_icon.png