Všeobecné obchodní podmínky pro účast na akcích

1. Všeobecná ustanovení

Vydavatelem těchto Všeobecných obchodních podmínek (dále jen jako "podmínky") je Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace, se sídlem Hybešova 15, 602 00 Brno, IČ: 60555980 (dále jen jako "pořadatel").

Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují smluvní vztah mezi pořadatelem vzdělávací akce, jejím objednatelem a jejím účastníkem.

Objednatelem se rozumí účastník nebo zaměstnavatel účastníka, jenž u pořadatele poptává účast na akcích. Osoba objednatele může být totožná s účastníkem.

Účastníkem se rozumí osoba, která se osobně zúčastní akce organizované pořadatelem dle těchto všeobecných obchodních podmínek.

Akcí se rozumí např. seminář, kurz, kvalifikační studium, webinář, konference, pracovní dílna, setkání apod.

2. Předmět plnění

Pořadatel se zavazuje za úplatu poskytnout a zajistit účastníkovi účast na akci. Objednatel se zavazuje zaplatit cenu stanovenou v podmínkách akce.

3. Přihlašování

Způsoby přihlašování:

Objednatel vyplní a odešle přihlášku prostřednictvím:

  • on-line formuláře,
  • e-mailu,
  • běžnou poštou na adresu pořadatele.

Podání přihlášky objednatelem je chápáno jako podání návrhu na uzavření smlouvy a potvrzení přihlášky pořadatelem je chápáno jako přijetí návrhu na uzavření smlouvy.

Pokyny pro přihlášení:

Na všechny akce je možné se přihlásit do data uzávěrky přihlášek, nedohodnou-li se pořadatel s objednatelem jinak.

V přihlášce je nutné uvádět pravdivě všechny požadované informace (titul, jméno, příjmení, datum narození, název zaměstnavatele (školy), popř. adresa bydliště účastníka a kontaktní údaje pro komunikaci (e-mail, telefon), které jsou nutné pro zpracování dokumentace akce. Přihláška může být zrušena pouze písemnou formou (za písemnou formu je považován i e-mail).

V případě zrušení nebo změny v propozicích akce ze strany pořadatele je o této skutečnosti účastník neprodleně informován prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v přihlášce.

Pořadatel si vyhrazuje právo z vážných a mimořádných důvodů:

  • odmítnout přihlášky zaslané před termínem uzávěrky přihlášek z důvodu naplnění kapacity akce,
  • právo na zrušení akce,
  • právo na provedení změn v rozvrhu, místě a čase konání akce a personální změnu v lektorském obsazení akce,

O těchto skutečnostech pořadatel neprodleně informuje účastníky.

4. Cena a finanční podmínky

Odesláním přihlášky dle čl. 3 shora se objednatel zavazuje uhradit cenu za akci (dále jen „kurzovné“).

Úplná výše kurzovného včetně DPH je stanovena v podmínkách příslušné akce.

Kurzovné hradí objednatel na základě řádného daňového dokladu vystaveného pořadatelem.

Pokud objednatel nezaplatí pořadateli kurzovné řádně a včas, má pořadatel právo požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1 % z kurzovného za každý den prodlení.

Kurzovné zaplacené před zrušením akce z důvodu na straně pořadatele bude objednateli vráceno v plné výši.

5. Storno podmínky

V případě, že účastník nemůže z jakýchkoliv důvodů akci absolvovat, zavazuje se toto neprodleně oznámit pořadateli. Objednatel je po dohodě s pořadatelem oprávněn vyslat na akci jiného účastníka. Není-li dohodnuto jinak, platí v případě neabsolvování akce účastníkem z důvodů na jeho straně následující storno podmínky:

  • účastník se omluví v termínu do uzavření přihlášek na akci – objednateli se kurzovné vrací v plné výši,
  • účastník se omluví v termínu po uzavření přihlášek na akci a nejpozději do 5 pracovních dnů před konáním akce – pořadatel je oprávněn požadovat po objednateli zaplacení storno poplatku ve výši 25% kurzovného,
  • účastník se omluví v termínu nejdříve 5 dní před konáním akce - pořadatel je oprávněn požadovat po objednateli zaplacení storno poplatku ve výši 50% kurzovného,
  • účastník se bez omluvy na akci nedostaví – pořadatel je oprávněn požadovat po objednateli zaplacení storno poplatku 100% kurzovného.

6. Odstoupení od smlouvy

Účastník nebo objednatel mají v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od smlouvy o účasti na akci odstoupit, a to do 14-ti dnů od uzavření smlouvy. Odstoupení od smlouvy o účasti na akci musí být pořadateli odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.

Pro odstoupení od smlouvy o účasti na akci může účastník nebo objednatel využit vzorový formulář poskytovaný pořadatelem, jenž tvoří přílohu těchto všeobecných obchodních podmínek. Odstoupení od smlouvy o účasti na akci může účastník nebo objednatel zaslat na adresu sídla pořadatele. Pořadatel potvrdí účastníkovi nebo objednateli bez zbytečného odkladu v textové podobě přijetí odstoupení.

Účastník i objednatel berou na vědomí a souhlasí s tím, že v případě objednání účasti na akci, jejíž termín realizace je fixně stanoven pořadatelem a který by započal dříve než-li uplyne 14-ti denní lhůta pro odstoupení od smlouvy, nemají nárok na odstoupení od smlouvy dle odst. 1 tohoto článku. O této skutečnosti budou dodatečně informováni po přijetí objednávky ze strany pořadatele.

7. Doklad o účasti na vzdělávací akci

Po úspěšném absolvování akce, která je akreditována MŠMT, je účastníkovi vystaveno Osvědčení. Podmínkou pro vystavení Osvědčení je podpis účastníka na prezenční listině akce a udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů na příslušném formuláři, jež bude účastníkovi poskytnut nejpozději před začátkem akce.

Po absolvování ostatních akcí může být účastníkovi na vyžádání vystaveno Potvrzení o účasti.

8. Závěrečná ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky v plném rozsahu nahrazují všechny předchozí.

Právní vztahy těmito všeobecnými obchodními podmínkami neupravené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a dalšími obecně závaznými právními předpisy.

Tyto všeobecné obchodní podmínky může pořadatel kdykoliv změnit a průběžně upravovat.

Tyto všeobecné obchodní podmínky vstupují v platnost dnem 1. 9. 2017.


Formulář pro odstoupení od smlouvy dle nařízení vlády č. 363/2013 Sb. (*.docx)

Oznámení o odstoupení od smlouvy o účasti na vzdělávací akci

Adresát: Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace, se sídlem Hybešova 15, 602 00 Brno, IČ 60555980, DIČ CZ 60555980

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o účasti na níže uvedené akci.
Specifikace akce (č. akce, název akce, datum a místo konání)

Jméno a příjmení účastníka

Podpis účastníka (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)

Datum

Pro více informací a další náměty můžete využít náš kontaktní formulář.

Poslední novinky

Studia pro rok 2019 - 2020

Přejeme Vám krásné letní prázdniny.
Těšíme se na další příjemnou spolupráci v novém školním roce 2019/2020.
Termíny konání: školní rok 2019/2020, zahájení v říjnu 2019
Místo
Brno, Hybešova 15

30x30_facebook_icon.png