Smluvní podmínky - objednávka výlety

I. Všeobecná ustanovení

 1. Vydavatelem těchto Všeobecných obchodních podmínek pro uzavření smlouvy o výletu (dále jen jako "Podmínky") je Středisko služeb školám a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace, se sídlem Hybešova 15, 602 00 Brno, IČ: 60555980 (dále jen „SSŠ“).
 2. Tyto podmínky upravují vztah mezi SSŠ a právnickými osobami, které mají zájem o zajištění výletu pořádaného SSŠ (dále jen jako "objednavatel") a blíže vymezují a upřesňují jejich práva a povinnosti a tvoří nedílnou součást smluvního vztahu mezi SSŠ a objednavatelem.
 3. K uzavření smlouvy o výletu mezi SSŠ a objednavatelem dochází závazným objednáním výletu objednavatelem a jeho potvrzením ze strany SSŠ. Potvrzením objednávky výletu se SSŠ objednavateli  zavazuje zabezpečit služby v dohodnutém rozsahu, kvalitě a v souladu s dohodnutými podmínkami.

II. Objednávání výletu

 1. Výlet si objednavatel může objednat e-mailem nebo pomocí webového formuláře dostupného z: www.sssbrno.cz/vylety . Objednavatel uvede úplné a správné údaje v závazné přihlášce. Potvrzení objednávky zašle SSŠ objednateli na e-mail uvedený
  v objednávce.
 2. Objednavatel je povinen uhradit cenu výletu dle zaslané objednávky nejpozději 6 týdnů před začátkem výletu, pokud nebude domluveno jinak. V případě objednání výletu ve lhůtě kratší než 6 týdnů před začátkem výletu je objednavatel povinen uhradit cenu v co nejkratší době, dle domluvy se SSŠ, avšak nejpozději 1 týden před termínem konání výletu. Po zaplacení celkové ceny výletu objednavatel dostane veškeré pokyny a materiály. V pokynech bude uvedena adresa objektu, kontakt na majitele, termín a počet objednaných kapacit, jež zajišťuje ubytovací služby a kontakt na dodavatele přepravních služeb, budou-li objednavatelem objednány.
 3. Po ukončení výletu dojde k finálnímu vyúčtování dle skutečného počtu účastníků a případnému vrácení přeplatku ceny výletu SSŠ objednavateli formou dobropisu či vystavení doplatkové faktury objednavateli. Ustanovení tohoto odstavce nevylučuje postup dle čl. 7. odst. 2 těchto Podmínek.
 4. Ustanovení bodu 3 tohoto článku se nevztahuje na jednodenní výlety a exkurze, za které je objednavatel povinen hradit SSŠ plnou cenu výletu, a to i v případě účasti menšího počtu osob, nežli uvedených v objednávce.

III. Způsob úhrady a fakturace

 1. Objednavatel zaplatí výlet prostřednictvím bankovního převodu na bankovní účet SSŠ č. ú.: 44332621/0100 s uvedením variabilního symbolu specifikovaného v potvrzení objednávky.
 2. Objednavatel souhlasí se zasláním faktury elektronicky na e-mailovou adresu, kterou uvedl v objednávce.  

IV. Práva a povinnosti objednavatele

 1. Objednavatel má právo kdykoliv zrušit objednávku výletu před jeho počátkem.
 2. Objednavatel má povinnost:
 1. zaplatit SSŠ dohodnutou cenu ve stanoveném termínu,
 2. řídit se informačními materiály a pokyny předanými SSŠ,
 3. uhradit SSŠ storno poplatky dle pravidel uvedených v čl. 7 těchto podmínek, uhradit případné škody způsobené účastníky výletu ihned na místě poškozenému subjektu dle jím předloženého vyúčtování vzniklé škody.

V. Povinnosti SSŠ vůči objednavateli

 1. SSŠ je povinno:
 1. zajistit ubytování a stravu pro objednaný počet osob, připravit program výletu a zaslat pokyny, mapy a další informační materiály, pokud nebude řečeno jinak, zajištění výletu nezahrnuje průvodce, instruktory, dozor apod.,
 2. u adaptačních a outdoorových akcí zajistit program včetně služeb instruktorů,
 3. v případě zájmu zajistit autobusovou dopravu,
 4. zajistit, aby areál a ubytovací prostory vyhovovaly všem hygienickým a bezpečnostním normám a předpisům pro ubytování a stravování školní mládeže, a to v souladu se zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, vyhláškou č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných a vyhláškou č. 148/2004 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti.

VI. Zrušení výletu

 1. Objednávku výletu lze zrušit pouze písemnou formou a bez udání důvodu. Počet dní určujících výši storno poplatku se počítá ode dne doručení zrušení objednávky na
  e-mailovou adresu  SSŠ: vylety@sssbrno.cz
 2. V případě, že:
 1. důvodem zrušení objednávky výletu/exkurze objednavatelem je porušení povinností ze strany SSŠ, je SSŠ povinno bez zbytečného odkladu vrátit objednavateli celou cenu výletu stanovenou v objednávce, přičemž objednavatel není povinen zaplatit SSŠ storno poplatky uvedené v čl. 7 těchto Podmínek. Právo objednavatele na náhradu vzniklé škody tímto není dotčeno.
 2. důvodem zrušení objednávky výletu/exkurze je porušení povinností objednavatele, má objednavatel povinnost uhradit SSŠ storno poplatky upravené v čl. 7 těchto Podmínek.
 3. Storno poplatky uvedené v bodě 2 tohoto článku se objednatel zavazuje uhradit SSŠ nejpozději do 14 dnů od termínu skončení výletu uvedeného v objednávce, a to na bankovní účet SSŠ č. ú.: 44332621/0100 s uvedením variabilního symbolu specifikovaného v potvrzení objednávky.

VII. Storno poplatky

 1. V případě, že Objednavatel zruší objednávku:
 1. ve lhůtě do 42 dnů před termínem výletu, není povinen hradit SSŠ storno poplatek,
 2. ve lhůtě od 41 dnů do 22 kalendářních dnů před termínem výletu, je povinen uhradit SSŠ storno poplatek ve výši 25% ceny výletu určené dle objednávky,
 3. ve lhůtě od 21 dnů do 15 kalendářních dnů před termínem výletu, je povinen uhradit SSŠ storno poplatek ve výši 50% ceny výletu určené dle objednávky,
 4. ve lhůtě od 14 dnů do 8 kalendářních dnů před termínem výletu, je povinen uhradit SSŠ storno poplatek ve výši 75% ceny výletu určené dle objednávky,
 5. ve lhůtě do 7 kalendářních dnů před termínem výletu, je povinen uhradit SSŠ storno poplatek ve výši plné ceny výletu určené dle objednávky.
 1. Osobám, které se nebudou účastnit pobytu a neodhlásí se v dostatečném předstihu před konáním výletu, tedy nejméně 42 dnů předem, bude účtován stornopoplatek ve výši 100 Kč/os/noc.

VIII. Osobní údaje

 1. SSŠ na základě těchto podmínek zpracovává následující osobní údaje kontaktní osoby objednavatele: Jméno a příjmení, e-mail, telefonní číslo, adresa do zaměstnání.
 2. SSŠ se zavazuje:
 1. nakládat s Osobními údaji v souladu s GDPR, jakož i dalšími platnými a účinnými právními předpisy, a to pouze v takovém rozsahu a způsobem, jaký je nezbytně nutný pro splnění povinností dle těchto podmínek,
 2. zpracovávat tyto osobní údaje po dobu trvání smluvního vztahu a následné archivaci po dobu 3 let,
 3. přijmout a dodržovat odpovídající organizační a technická opatření k zabezpečení Osobních údajů, především zajistit, aby k Osobním údajům měly přístup pouze osoby pověřené výkonem činnosti dle těchto podmínek a aby nemohlo dojít k neoprávněnému zpracování, zcizení či šíření převzatých Osobních údajů.

IX. Závěrečná ustanovení

 1. Objednavatel potvrzuje objednáním výletu, že jsou mu Podmínky známy, rozumí jim, souhlasí s nimi a v plném rozsahu je přijímá.
 2. Právní vztahy těmito Podmínkami neupravené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a dalšími obecně závaznými právními předpisy.
 3. Tyto smluvní Podmínky může SSŠ kdykoliv změnit a průběžně upravovat.
 4. Tyto podmínky vstupují v platnost dnem 01. 01. 2019

Poslední novinky

Nestihli jste s žáky probrat všechnu látku letošního školního roku? Připravili jsme pro Vás nabídku letních vzdělávacích kempů.

V období od 12. 3. 2020 do 11. 5. 2020 jsme pro vás zorganizovali téměř 100 webinářů, kterých se zúčastnilo celkem 1574 účastníků.

Tyto studijní programy jsou určeny pedagogickým pracovníkům a jsou zaměřené jak na získání odborné kvalifikace, tak na prohloubení profesních znalostí ve vybraném oboru.

Využijte ZDARMA naší eJMŠKOLY - odbornou webovou knihovnu, která nabízí příležitosti pro pedagogy, žáky i jejich rodiče.


30x30_facebook_icon.png