Projekt Implementace krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání v Jihomoravském kraji (iKAP JMK II)

 

Program: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Trvání projektu: 09/2020–08/2023 (36 měsíců)
Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017177

 

Popis projektu
Cíle projektu
Partnerství v klíčových aktivitách

 


Popis projektu

 

Projekt je zaměřen na management SŠ, kde dochází v poslední době k velké generační výměně. Výsledky budou předávány prostřednictvím pravidelných porad SŠ a VOŠ, které spadají pod odbor školství Jihomoravského kraje.

Na SŠ budou moci žáci využívat aktivity projektu jako jsou: kroužky, sdílení výuky, přednášky, exkurze a jiné aktivity projektu. Pomocí těchto aktivit budou pedagogové zvyšovat svoje odborné kompetence v oblastech podnikavosti, kreativity, kariérového poradenství, matematické, čtenářské, digitální gramotnosti, odborného a polytechnického vzdělávání rovných příležitostí ve vzdělávání. Zároveň dojde ke zvýšení kompetencí pedagogů v oblasti online vzdělávání. Díky současné pandemické situaci bude významná část projektu online, čímž budou pedagogové nuceni využívat online zdroje a online platformy.

Projekt zohledňuje Školskou inkluzivní koncepci JMK, Výstupy projektu KIPR a je zabezpečen JMK v návaznosti na strategické dokumenty JMK a ČR.


Cíle projektu

 

Hlavním cílem projektu je zajištění kariérového poradenství a prevence předčasných odchodů, gramotnosti, odborného a polytechnického vzdělávání, rovných příležitostí a vzdělávání pedagogů.

Hlavního cíle bude dosaženo navázáním na implementační projekty PolyGram a KaPoDaV.

Tímto projektem dojde k zlepšení, nebo minimálně k udržení současného stavu poskytované metodické podpory pedagogů v oblastech zmíněných projektů, které dosud nebyly v předchozích projektech podpořeny.

Cílem projektu je zlepšení systému metodické podpory pomocí organizace aktivit podporujících síťování organizací. Cíle bude dosaženo pomocí navázání vztahů s řediteli a učiteli obdobně zaměřených SŠ, zároveň pomocí vytvoření platforem s účastí pedagogů různých stupňů škol se zástupci sociálních partnerů.

Více informací o projektu ZDE


Partnerství v klíčových aktivitách

 

Středisko služeb školám a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace je partnerem projektu s finančním příspěvkem a je garantem klíčových aktivit:

KA06 – Podpora rovných příležitostí ve vzdělávání

KA06 – 4 – Vzdělávání pracovníků škol v oblasti inkluze
Cílem je aktivně podpořit pedagogické pracovníky středních škol, kteří pracují s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Vzdělávání pracovníků škol proběhne formou několika modulů a kulatých stolů.

KA07 – Profesní rozvoj managementu škol
Cílem je poskytnout ředitelům škol, kteří jsou ve funkci do 5 let a služebně starším ředitelům podporu v oblasti řízení škol. Tyto aktivity budou realizovány formou výměny zkušeností, sdílení příkladů dobré praxe, exkurzí, odborných konzultací a individuální metodické podpory, včetně manažerské podpory za pomoci odborníků z firemní sféry.

Realizace těchto aktivit přispěje k řešení problematiky:

Připravenosti celých pedagogických sborů a jednotlivých skupin pedagogů na inkluzivní vzdělávání.
Prevence rizikového chování žáků na školách a její dopad na celkové klima škol.

Připravenosti asistentů pedagoga pro jejich pedagogickou činnost, včetně jejich zapojení do inkluzivního vzdělávání.

 • Připravenosti celých pedagogických sborů a jednotlivých skupin pedagogů na inkluzivní vzdělávání.
 • Prevence rizikového chování žáků na školách a její dopad na celkové klima škol.
 • Připravenosti asistentů pedagoga pro jejich pedagogickou činnost, včetně jejich zapojení do inkluzivního vzdělávání.
 • Kvality poskytovaných služeb, které nabízí pedagogům školská poradenská pracoviště.
 • Společné komunikace, spolupráce a propojení rezortu školství, zdravotnictví a sociální oblasti při práci s dětmi a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami v inkluzivním vzdělávání.
 • Nedostatku odborných kompetencí vedoucích pedagogických pracovníků, které jsou nezbytným a základním předpokladem pro zlepšení úrovně v pedagogickém vedení. Vyšší úrověň vedení škol a školských organizací v konečném důsledku vede ke zvýšení kvality celého vzdělávacího procesu.

Projekt je spolufinancován Evropských sociálním fondem, rozpočtem ČR a Jihomoravským krajem.

 

 

Kontaktní osoby

 • Ing. Leona Sapíková, MPA, LL.M., ředitelka, tel: +420 543 426 011, e-mail: reditelka@sssbrno.cz
 • Mgr. Monika Součková, odborná garantka KA06, tel: +420 543 426 038, e-mail: souckova@sssbrno.cz
 • PhDr. Šárka Maleňáková, Ph.D., odborná garantka KA07
 • Ing. Ilona Ptáčková, odborná garantka KA07
 • Naďa Zhořová, odborná garantka – organizace akcí KA06 a KA07, tel: +420 543 426 068, e-mail: zhorova@sssbrno.cz
 • Ing. Alena Tělupilová, manažerka projektu, tel: +420 602 728 284, e-mail: telupilova@sssbrno.cz

Informace o projektu

Aktuální akce

Motivační rozhovory pro AP II.

Uskutečněné akce

Další informace o projektu
Harmonogram akcí
Jak se přihlásit
Galerie